Buts OPERA Doelen

Het International Osteopathic Research Network binnen de Osteopathic International Alliance (OIA), maakt er een topprioriteit van “to compile evidence about scope of practice in osteopathy internationally”.

L’International Osteopathic Research Network au sein de l’ Osteopathic International Alliance (OIA) a comme priorité absolue “to compile evidence about scope of practice in osteopathy internationally”.

 

1. Een beeld van het osteopathisch beroep schetsen (nationaal en internationaal)

Voornamelijk in landen waar osteopathie nog niet gereguleerd is, is er een noodzaak aan informatie betreffende:

 • de prevalentie van osteopaten;
 • hun beroepsprofiel;
 • kenmerken van hun klinische praktijkvoering;
 • socio-economisch profiel van osteopaten;
 • opleidings- en bijscholingsprofiel van osteopaten;
 • patiëntenprofiel.

 

2. Inzicht verkrijgen in de huidige en toekomstige ontwikkeling van het beroep

Het gebruik van de gegevens van deze enquête is veelvoudig. Voor institutionele instanties is het bijvoorbeeld essentieel om de geografische verdeling van osteopaten en hun belangrijkste kenmerken te kennen. Door middel van het uitvoeren van een vijfjaarlijkse enquête krijgen we tevens een beeld van de evolutie van het beroep in een bepaalde regio.

 

3. Transparantie voor de beroepsgroep

Het geeft aan beroepsorganisaties voor osteopathie :

 • de kennis om hun beleidsstrategie uit te tekenen;
 • mogelijke problemen te ontdekken en strategieën te ontwikkelen om hieraan te verhelpen;
 • mogelijke samenhangen te ontdekken;
 • analyseren van het gevoerde beleid en het eventueel aanpassen ervan. 

 

4. Voor duurzame ontwikkeling

De gegevens die de geografische verspreiding van osteopaten in het gebied beschrijven, helpen bij het plannen van een juiste relatie met andere zorgverstrekkers en maken een duurzame ontwikkeling van een heus zorgnetwerk mogelijk.

 

5. Vergelijking met andere landen

In andere landen van de Europese Unie worden ook op regelmatige basis enquêtes uitgevoerd, waardoor het mogelijk wordt om verschillende Europese regio's met betrekking tot talrijke aspecten van osteopathie te vergelijken.

 

6. Om nieuwe informatie aan te boren

De bekomen gegevens kunnen een bron zijn voor nieuwe onderzoeksprojecten. 

 

1. Etablir l’image de la profession d’ostéopathe (nationale et internationale)

Surtout dans les pays où l'ostéopathie n'est pas encore réglementée, on a besoin d'informations concernant:

 • la prévalence des ostéopathes;
 • leur profil professionnel;
 • les caractéristiques de leur pratique clinique;
 • le profil socio-économique des ostéopathes;
 • le profil de formation et de formation continue des ostéopathes; 
 • le profil du patient.

 

2. Comprendre le développement actuel et futur de la profession

L'utilisation des données de cette enquête est multiple. Pour les organismes institutionnels, par exemple, il est essentiel de connaître la répartition géographique des ostéopathes et leurs principales caractéristiques. En réalisant une enquête quinquennale, nous obtenons également un aperçu de l'évolution de la profession dans une région donnée.

 

3. Transparence pour la profession

Cela permet aux organisations professionnelles de l'ostéopathie de :

 • recueillir les connaissances pour concevoir leur stratégie politique;
 • découvrir les problèmes éventuels et de développer des stratégies pour y remédier;
 • découvrir les corrélations possibles;
 • analyser l’évolution de la politique menée et éventuellement de l’adapter.

 

4. Pour un développement durable

Les données décrivant la répartition géographique des ostéopathes dans une région permettent d’organiser de bonnes relations avec les autres prestataires de soins et permettent le développement durable d'un véritable réseau de soins.

 

5. Comparaison avec d'autres pays

Des enquêtes sont également réalisées de manière régulière dans d'autres pays de l'Union européenne, permettant ainsi de comparer différentes régions européennes sur de nombreux aspects de l'ostéopathie.

 

6. Pour générer de nouvelles informations

Les données obtenues pourraient servir de source pour de nouveaux projets de recherche.